Vedtægter

Skoleindkøb er en forening, som er stiftet af Efterskoleforeningen og Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er "Indkøbsforeningen for Frie Kostskoler - Skoleindkøb".
Binavnet er ”Skoleindkøb”.
Hovednavn og binavn har lige gyldighed.

Stk. 2 Foreningen er stiftet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) og Efterskoleforeningen

Stk. 3 Skoleindkøb har hjemsted ved Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Højskolernes Hus, Nytorv 7, 1450, København K.

§ 2 Formål

Stk. 1 Skoleindkøbs formål er at drive en ikke profitorienteret indkøbsforening, hvor frie kostskoler (højskoler, efterskoler, frie fagskoler) og andre frie skoler efter særlig aftale kan optages som medlemmer. Skoleindkøb rådgiver om indkøbsaftaler og administrerer adgangen til indkøbsaftaler. Skoleindkøb organiserer udbud af varer og tjenesteydelser efter rekvirering fra medlemsskolerne eller på eget initiativ.

Stk. 2 Skoleindkøb kan påtage sig andre opgaver. Sådanne opgaver skal dog have relation til medlemsskolernes indkøbs-, administrative og øvrige opgaver, hvor der kan opnås besparelser for medlemmerne.

§ 3 Hæftelse

Stk. 1 Skoleindkøb hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke Skoleindkøbs medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 4 Medlemskab

Stk. 1 Medlemmer af Skoleindkøb er folkehøjskoler, efterskoler og frie fagskoler. Efter bestyrelsens godkendelse optages også andre frie skoler samt foreninger og selvejende institutioner med relation til frie skoler.

Stk. 2 Kontingent betales en gang om året senest den 31. december i året forud for regnskabsåret til en konto anvist af Skoleindkøb. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3 Ved medlemskab gives der adgang til en grundpakke, der inkluderer alle basisindkøbsaftaler, Skoleindkøb formidler. Man skal aktivt tilmelde sig de enkelte aftaler, og der er således ingen forpligtelse til at benytte aftalerne.

Stk. 4 Ud over kontingent betales der for driftsudgifter i forhold til de aftaler, man aktivt har knyttet sig til. Der opkræves efter bestyrelsens beslutning et årligt á conto bidrag herfor.

Stk. 5 Skoleindkøb kan rådgive omkring særlige opgaver vedrørende f.eks. udbud af nye indkøbsaftaler eller byggeprojekter. For denne rådgivning kræves der særskilt betaling.

Stk. 6 Udmeldelse skal ske med mindst 6 måneders varsel til udløb af et kalenderår.

Indmeldelse

§ 5 Eksklusion

Stk. 1 Betaler et medlem ikke kontingent eller øvrige bidrag fastsat af bestyrelsen, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet af Skoleindkøb uden varsel.

Stk. 2 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, indkøbsaftaler eller beslutninger taget af Skoleindkøb, kan af bestyrelsen ekskluderes af Skoleindkøb uden varsel.

§ 6 Bestyrelse

Stk. 1 Skoleindkøb ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.

Stk. 2 2 medlemmer udpeges af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) og 2 medlemmer af Efterskoleforeningen. Formanden udpeges af FFD. Det skal ved udpegningen tilstræbes, at medlemmerne har administrative og regnskabsmæssige kompetencer med henblik på at kvalitetssikre foreningens arbejde. De to foreninger udpeger endvidere 1 suppleant hver.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift, dog således at formandens stemme ved stemmelighed er afgørende.

Stk. 4 Bestyrelsen kan supplere sig med medlemmer uden stemmeret.

§ 7 Sekretariat

Stk. 1 Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) forestår administrationen og yder sekretariatsbetjening til Skoleindkøb.

Stk. 2 Sekretariatets medarbejdere ansættes som medarbejdere i FFD, sådan at de omfattes af de medarbejderaftaler, der er indgået her. Sekretariatslederen ansættes og afskediges af foreningens bestyrelse efter drøftelse med generalsekretæren for FFD, der er personaleansvarlig for denne.

Stk. 3 Sekretariatet udarbejder regnskab til forelæggelse for bestyrelsen senest 1. marts.

Stk. 4 Budgetforslag udarbejdes af sekretariatet og forelægges for bestyrelsen inden udgangen af november måned.

§ 8 Tegningsret

Stk. 1 Skoleindkøb tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 fra hver af de to i § 6 nævnte skoleforeninger.

§ 9 Medlemsmøde

Stk. 1 Der afholdes medlemsmøde mindst 1 gang årligt. Medlemsmødet skal foregå inden 1. april efter afslutning af det seneste kalenderår.

Stk. 2 Medlemsmødet indkaldes af bestyrelsen med 21 dages varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne af Skoleindkøb. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for medlemsmødet samt dagsordenen.

Stk. 3 Dagsorden for det årlige medlemsmøde skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om Skoleindkøb i det forløbne år
  3. Orientering om det godkendte årsregnskab
  4. Orientering om det af bestyrelsens vedtagne budget for det kommende år
  5. Eventuelle forslag
  6. Eventuelt

Forslag til dagsorden kan foruden af bestyrelsen fremsættes af medlemmer af Skoleindkøb. Forslag, der ønskes behandlet,skal være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før medlemsmødets afholdelse. Fremsatte forslag sendes til medlemmerne senest 8 dage før medlemsmødet.

§ 10 Regnskab og revision

Stk. 1 Revisor udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til 31. december 2016.

§ 11 Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1 Bestyrelsen kan foreslå ændringer af vedtægterne. Forslag til ændring forelægges til vedtagelse på et medlemsmøde. Ændring af vedtægter besluttes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 2 Beslutning om opløsning af Skoleindkøb kræver, at der er flertal i bestyrelsen herfor.

Stk. 3 Skoleindkøbs eventuelle formue skal fordeles ligeligt mellem samtlige medlemmer ved opløsning. 

Vedtaget den 6. april 2016 af Skoleindkøbs bestyrelse.
Revideret ved vedtagelse på Skoleindkøbs medlemsmøde den 20. marts 2019.